Split payment i inne zmiany w VAT!

Data publikacji: 9 Grudnia 2017

Wejście w życie ustawy z 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przewidziane jest na dzień 1 lipca 2018 r. (termin ten został przesunięty z 1 kwietnia 2018). Wyjątek stanowią art. 8 i art. 9, które mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

10 listopada 2017 r. ustawa została przekazana do Senatu.

Najistotniejszą zmianą przewidzianą w ustawie jest wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. Split payment), którego konstrukcja zakłada, że:

  • płatność za nabytą usługę lub towar w wysokości wartości netto sprzedaży dokonywana będzie na rachunek kontrahenta
  • płatność odpowiadająca kwocie VAT będzie dokonywana na inny rachunek kontrahenta – przeznaczony jedynie do obsługi VAT.

Mechanizm ma mieć zastosowanie w odniesieniu do transakcji B2B (business-to-business) i wprowadzenie mechanizmu przez przedsiębiorców jest dobrowolne, jednakże ustawodawca przewiduje szereg korzyści względem przedsiębiorców wykazujących inicjatywę wdrożenia mechanizmu, m.in.:

  • przyspieszony do 25 dni zwrot podatku,
  • brak stosowania sankcji w VAT,
  • zwolnienie z odpowiedzialności solidarnej.

Co ciekawe, wdrożenie mechanizmu nie oznacza obowiązku rozliczania całego obrotu z jego zastosowaniem. To przedsiębiorca dokonuje wyboru, które transakcje są rozliczane przy użyciu split payment.

Szczegółowe informacje pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/1864_u.htm